Vi jobber 9:30 – 14:30                                                                                                       

Vi jobber 9:30 – 14:30                                                                                                       

Skolens Styret 

Styret 


Angelika Krzywda- Foreningens Styreleder Małgorzata Mosoń- Styrets nestleder Sonia Tajduś- Økonomiansvarlig Dorota Stalij- Styrets medlem Sylwia Kaźmierczak-Ali- Skolens Rektor