REGULAMIN POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Moss

 • I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Sobotniej Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Moss.
  2. Wszyscy członkowie Społeczności Szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 • II. ORGANIZACJA SZKOŁY

  1. Uczęszczanie do Polskiej Sobotniej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Moss jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej zgodnej z prawem norweskim.
  2. Zajęcia w Szkole odbywają się w wyznaczone soboty w godzinach od 09.30 do 14.30 w terminie od 1.09 do 30.06.

 • III. ZASADY REKRUTACJI

  1. Za rekrutację do Szkoły odpowiedzialna jest Dyrekcja Szkoły lub nominowana osoba z Zarządu Szkoły.
  2. Zapisy do Szkoły odbywają się przez ostatnie trzy tygodnie roku szkolnego oraz do końca września, nowego roku szkolnego. Przyjęcia odbywają się w oparciu o kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące naukę w Szkole, pod warunkiem, że Rodzice zadeklarują chęć kontynuacji nauki w Szkole do końca czerwca.
  3. Zapisanie dziecka do Szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno–wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Szkoły.
  4. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia Formularza Rejestracyjnego, zgodnie z Załącznikiem nr 1, zawierającego wszystkie dane dziecka, dane kontaktowe Rodziców/Opiekunów oraz zobowiązania Rodziców/Opiekunów wobec Szkoły.
  5. W razie braku miejsc w danej klasie, dziecko będzie umieszczone na liście rezerwowej.

 • IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

  1. Podstawowym prawem ucznia jest:
  1.1. prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań,
  1.2. uczeń ma prawo do wyrażania własnych opinii, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności,
  1.3. uczeń ma prawo zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce,
  1.4. do ciekawych i urozmaiconych lekcji,
  1.5. prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę, przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  1.6. uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w klasie i w szkole.
  2. Do obowiązków ucznia należy:
  2.1. udział w zajęciach lekcyjnych,
  2.2. systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności,
  2.3. brać aktywny udział w lekcji i wykonywać polecenia nauczyciela,
  2.4. brać czynny udział w imprezach organizowanych przez szkołę,
  2.5. okazywanie szacunku osobom dorosłym i innym uczniom,
  2.6. kulturalne zachowanie w czasie zajęć lekcyjnych (zabrania się używania telefonów komórkowych i gier elektronicznych oraz przynoszenia do szkoły przedmiotów i substancji utrudniających realizację zajęć lekcyjnych lub grożących życiu/zdrowiu),
  2.7. dbałość o dobre imię szkoły i poszanowanie jej mienia, co oznacza również całkowity zakaz stosowania używek (alkohol, papierosy, narkotyki i inne środki odurzające), a także zakaz noszenia ubiorów z symbolami promującymi alkohol, narkotyki lub nawołującymi do postaw nietolerancji,
  2.8. przestrzeganie porządku i czystości na terenie szkoły, posiadanie zmiennego obuwia,
  2.9. dbałość o bezpieczeństwo własne i innych uczniów,
  2.10. przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej i poza szkołą,
  2.11. przebywać na terenie szkoły do momentu zakończenia zajęć i nie oddalać się bez zgody nauczyciela,
  2.12. uczestniczyć w uroczystościach szkolnych w stroju „galowym”.
  3. Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu:
  Złe zachowanie na lekcjach i w szkole, które utrudnia pracę innym, lub zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu pozostałych członków Społeczności Szkolnej lub nie przestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:
  3.1. upomnienie ustne lub pisemne przez nauczyciela potwierdzone podpisem rodziców i datą,
  3.2. upomnienie przez Dyrektora Szkoły,
  3.3. list do rodziców / opiekunów. Wezwanie rodziców do szkoły,
  3.4. zawieszenie w prawach ucznia,
  3.5. wydalenie ze szkoły.

 • V. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

  1. Prawa rodziców/opiekunów:
  1.1. Rodzic/opiekun ma prawo do informacji o postępach dziecka w nauce,
  1.2. Rodzic/opiekun ma prawo do szczegółowej informacji na temat programu nauczania,
  1.3. Rodzic/opiekun ma prawo składania propozycji zmian dotyczących działalności, programu itp. Szkoły drogą pisemną, zwracając się do Dyrektora lub członków Zarządu,
  1.4. Rodzic/opiekun ma prawo uczestniczyć w akademiach i innych imprezach organizowanych przez Szkołę,
  1.5. wyrażanie swojej opinii na temat Szkoły, np. w formie ankiet, wypowiedzi na zebraniach itp.
  2. Obowiązki rodziców/opiekunów:
  2.1. zobowiązani są do zapoznania się ze statutem szkoły, regulaminami i programem dydaktyczno-wychowawczym Szkoły,
  2.2. zobowiązani są znać założenia ideowe Szkoły,
  2.3. regularnie i punktualnie przysyłać dziecko na każdą godzinę lekcyjną,
  2.4. dowiadywać się o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,
  2.5. pełnienie dyżurów w kawiarence, klasach i na korytarzach, praca społeczna,
  2.6. zapoznanie się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymanymi przez ucznia,
  2.7. rodzice/opiekunowie zobowiązani są przynajmniej raz w roku uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Szkoły,
  2.8. rodzice/opiekunowie i dzieci zobowiązani są do utrzymanie porządku na terenie Szkoły,
  2.9. rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia i podpisania formularza rejestracyjnego ucznia oraz zaktualizowania danych,
  2.10. pisemnego powiadomienia o rezygnacji z miejsca w Szkole,
  2.11. rodzice/opiekunowie zobowiązani są do regularnego uiszczania czesnego za Szkołę,
  2.12. natychmiastowe regulowanie kosztów szkód spowodowanych przez dziecko,
  2.13. rodzice/opiekunowie zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo społeczności szkolnej, nieprzyprowadzanie do Szkoły osób trzecich bez uprzedniego powiadomienia i zgody Dyrektora lub Zarządu Szkoły. W przypadku zaobserwowania osób trzecich nie będących członkami organizacji natychmiastowego powiadomienia Dyrektora lub członka Zarządu.
  3. Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu przez rodziców/opiekunów:
  3.1. W przypadku niezłożenia formularza wpisowego lub nieuregulowania w wyznaczonym terminie czesnego za szkołę uczeń traci miejsce w szkole.

 • VI. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

  1. Nauczyciele mają prawo:
  1.1. nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Dyrektorem Szkoły i Zarządem metodami nauczania, przestrzegając etyki zawodowej i przepisów prawa,
  1.2. do współudziału w formułowaniu: programu nauczania i wychowania obowiązującego w Szkole,
  1.3. indywidualnych rozmów z rodzicami,
  1.4. indywidualnych rozmów z dziećmi,
  1.5. nauczyciel ma prawo składania propozycji zmian dotyczących działalności, programu itp. Szkoły drogą pisemną zwracając się do Dyrektora Szkoły.
  2. Do obowiązków nauczycieli należy:
  2.1. być przygotowanym do wyznaczonych zajęć lekcyjnych i punktualnie je rozpoczynać,
  2.2. dbanie o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
  2.3. odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów,
  2.4. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów,
  2.5. uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
  2.6. przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej,
  2.7. współpraca z Dyrektorem Szkoły,
  2.8. praca społeczna na rzecz Szkoły.

 • VII. OPŁATY ZA SZKOŁĘ:

  1. Opłata za Szkołę jest ustalana na cały rok szkolny w oparciu o budżet.2. Budżet Szkoły zatwierdza Zarząd Szkoły.3. Budżet i opłata za Szkołę są ustalane corocznie, przyjmując jako okres rozliczeniowy rok szkolny.4. Wysokość i harmonogram opłat będą co roku oficjalnie ogłaszane na początku roku szkolnego.5. Terminy wpłat za poszczególne semestry ujęte są w Statusie szkoły.6. Z uwagi na fakt, że Szkoła jest jednostką samofinansującą się, jakiekolwiek zwroty opłat będą rozpatrywane tylko w szczególnych wypadkach. Decyzje podejmuje Zarząd Szkoły na wniosek Dyrektora Szkoły.

 • VIII. REZYGNACJA ZE SZKOŁY

  1. Rodzic/opiekun może zadecydować o wypisaniu dziecka ze Szkoły w każdym momencie.
  2. W przypadku rezygnacji dziecka ze Szkoły, należy przesłać podanie do Dyrektora Szkoły.