STATUT SZKOŁY

zatwierdzony Uchwałą Zarządu Szkoły w dniu 22.03.2019

 • §1.Postanowienia ogólne

  1. Szkoła nosi nazwę Polskiej Sobotniej Szkoły imienia Mari Skłodowskiej-Curie w Moss.
  2. Organem założycielskim i prowadzącym Polską Sobotnią Szkołę jest Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom w Moss.
  3. Szkoła jest instytucją edukacyjno-wychowawczą, niezależną, niedochodową, o charakterze społecznym.
  4. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie Szkoły jest niniejszy statut. Przepisy statutu oraz decyzje podjęte w związku z działalnością Szkoły są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce oraz Norwegii.
  5. Dopełnieniem Statutu są regulaminy i procedury, które nie mogą być sprzeczne z założeniami Statutu.

 • §2.
  Cele i zadania szkoły

  Szkoła w każdej formie swojej działalności kieruje się przede wszystkim dobrem ucznia.
  1. Szkoła realizuje swoje cele poprzez:
  1) edukację w języku polskim dzieci i młodzieży uczęszczającej do grupy przedszkolnej oraz szkoły podstawowej,
  2) nauczanie w języku polskim przedmiotów: historia i geografia Polski oraz język polski.
  3) promowanie kultury i tradycji polskiej,
  4) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, w szczególności z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych,
  5) zajęcia językowe dla rodziców oraz dzieci zarówno z języka polskiego jak i norweskiego,
  6) współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania i wychowania.

 • §3.
  Organy Szkoły

  1. Społeczność Szkoły tworzą wszyscy uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie prawni, nauczyciele oraz Zarząd Szkoły.
  2. W ramach społeczności szkolnej rozróżnia się następujące jednostki organizacyjne działające na rzecz szkoły:
  1) Zarząd Szkoły,
  2) Dyrektor Szkoły,
  3) Rada Pedagogiczna,
  4) Rada Rodziców,
  5) Walne Zgromadzenie Szkoły.
  1. Zarząd Szkoły - w jego skład wchodzą:
  a) Dyrektor Szkoły,
  b) Przewodniczący Zarządu Szkoły,
  c) Zastępca Przewodniczącego Zarządu Szkoły,
  d) Przedstawiciel Rady Rodziców,
  e) 2 Członków Zarządu.
  1.1. Zarząd Szkoły pełni funkcje administracyjne szkoły, a w tym: a) koordynuje i kontroluje prawidłowe funkcjonowanie szkoły, b) dba o prawidłowy przebieg informacji, c) odpowiada za realizację założonego planu, d) zatwierdza kandydatów na nauczycieli i asystentów w szkole, e) zawiera umowy o współpracy, f) powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły.
  1.2. Przewodniczący Zarządu Szkoły - jest nim prezes stowarzyszenia Rodzice Dzieciom 1.3. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu Szkoły należą: a) zapewnienie lokalu szkolnego, b) zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Szkoły, c) nadzór nad finansami szkolnymi, d) współpraca z Radą Pedagogiczną, e) pełnienie funkcji reprezentacyjnych szkoły, f) zwoływanie i współprowadzenie zebrań Zarządu Szkoły, g) zwoływanie i współprowadzenie zebrań Walnego Zgromadzenia.
  1.4. Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Szkoły należą: a) bieżące prowadzenie strony internetowej szkoły i komunikacja na mediach społecznościowych, b) koordynowanie spraw finansowych (funkcja skarbnika) i administracyjnych szkoły, c) planowanie i realizacja budżetu Szkoły, d) sporządzenie stosownych raportów oraz sprawozdań finansowych, e) kontakt z mediami, f) pozyskiwanie sponsorów, g) kontakt z fundacjami i organizacjami publicznymi.
  2. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należą: a) planowanie, kierowanie i monitorowanie pracy Szkoły, b) nadzorowanie pracy kadry pedagogicznej oraz zapewnienie właściwego doboru grona pedagogicznego, c) wyznaczanie zastępstw nieobecnych nauczycieli, d) dbanie o prawidłowy przebieg procesów kształcenia i wszystkich oddziaływań dydaktycznych, e) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, f) udział w tworzeniu oraz zatwierdzanie programu nauczania, g) udział w tworzeniu oraz zatwierdzanie rocznego planu nauczania dla wszystkich grup uczących się w Szkole, h) opracowywanie razem z gronem pedagogicznym planu zajęć i uroczystości szkolnych, i) zatwierdzanie do pracy nauczycieli, asystentów oraz wszystkich osób wspierających nauczanie, j) funkcje reprezentacyjne Szkoły - jest kompetentny do kontaktów z mediami oraz instytucjami wspierającymi Szkołę zarówno na terenie kraju powołania szkoły jak i Polski, k) planowanie oraz zatwierdzanie projektów i konkursów szkolnych, l) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych na koniec roku szkolnego (Walne Zgromadzenie), ł) przedstawianie planu na kolejny rok szkolny (WZ), m) zapewnienie odpowiednich środków dydaktycznych oraz wyposażenia Szkoły w ramach posiadanych środków finansowych, n) ustalenie, przestrzeganie oraz egzekwowanie przepisów zawartych w Regulaminie Szkoły, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.
  2.2. Dyrektora Szkoły Sobotniej mianuje i odwołuje Zarząd Szkoły większością głosów (każdy członek zarządu posiada po jednym głosie).
  2.3. Dyrektor Szkoły może zostać odwołany na swój wniosek lub przez Zarząd Szkoły jeśli w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki lub łamie Statut Szkoły i działa na jej niekorzyść.
  2.4. Dyrektor Szkoły jest również przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
  2.5. Dyrektor Szkoły do realizacji zadań statutowych Szkoły może powołać wicedyrektorów.
  3. Rada Pedagogiczna - w jej skład wchodzą nauczyciele i asystenci Szkoły. Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy: a) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, b) semestralne oraz roczne analizowanie i ocenienie stanu nauczania i wychowania, c) współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów, d) współpraca z Zarządem Szkoły.
  3.1. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
  3.2. Nauczycielami w Sobotniej Szkole powinni być nauczyciele o pełnych kwalifikacjach zawodowych.
  3.3. Zgodnie z potrzebami Sobotniej Szkoły nauczycielami mogą zostać osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych za zgodą Dyrektora Szkoły. Osoby te, powinny zdobywać niezbędne wiadomości przez samokształcenie oraz zwracać się we wszystkich trudnościach w nauczaniu do nauczycieli wykwalifikowanych lub Dyrektora Szkoły.
  4. Rada Rodziców - jest wybierana spośród rodziców dzieci zapisanych do Szkoły. Każda klasa ma jednego przedstawiciela w Radzie Rodziców.
  4.1. Rada Rodziców rządzi się własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
  4.2. Do obowiązków Rady Rodziców należy: a) współpraca z Zarządem Szkoły oraz współpraca ze wszystkimi członkami jednostek zarządzających Szkołą, b) koordynowanie pracy Rady Rodziców, c)dbanie o prawidłowość wydatków związanych z działalnością Rady Rodziców, d) utrzymywanie kontaktów z rodzicami i sprawny przepływ informacji, e) pozyskiwanie współpracowników, f) promocja działalności Szkoły, e) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych oraz pozyskiwanie sponsorów, f) pomoc w prowadzeniu kawiarenki szkolnej.
  4.3. Spośród swoich członków Rada Rodziców wybiera przedstawiciela do Zarządu Szkoły.
  5. Walne Zgromadzenie Szkoły organizowane jest pod koniec roku szkolnego. W sytuacjach wyjątkowych Przewodniczący Zarządu Szkoły może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5.1. Na Walnym Zgromadzeniu spotykają się Zarząd Szkoły, Rada Pedagogiczna, rodzice dzieci uczęszczających do Sobotniej Szkoły.
  5.3. O Walnym Zgromadzeniu należy powiadomić wszystkich uprawnionych i zobowiązanych do uczestniczenia w nim członków przez pocztę elektroniczną najpóźniej na dwa tygodnie przed Zgromadzeniem.
  5.4. Celem Walnego Zgromadzenia jest: a) ocena działalności Szkoły, b) przedstawienie rocznego raportu z działalności szkoły, c) sprawozdanie z sytuacji ekonomicznej szkoły, d) propozycje zmian w Statucie Szkoły, e) planowanie strategicznej działalności Szkoły.
  5.5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.
  6. Członkowie Zarządu – są to dwie osoby spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom.

 • §4.
  Środki finansowe

  1. Budżet szkoły opiera się na: 1) opłacie semestralnej wnoszonej przez rodziców uczniów Szkoły,2) środkach zdobytych przez Szkołę, takich jak:     a) dochód z organizowanych przez szkołę imprez,     b) dochód z organizowanych zbiórek,     c) dotacje organizacji i instytucji,     d) darowizny. 2. Wysokość opłaty semestralnej ustala Zarząd Szkoły.3. Opłaty semestralne uiszczane są:do 30.września - za pierwszy semestr do 28.lutego - za drugi semestr4. Fundusze Szkoły są przeznaczone na wszelkie wydatki ponoszone w związku z działalnością i utrzymaniem Szkoły.

 • §5.
  Pieczęcie urzędowe

  1. Szkoła używa okrągłej pieczęci urzędowej.
  2. Szkoła używa prostokątnych pieczęci urzędowych. 

 • §6.
  Dokumentacja

  1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą jej działalności.
  2. Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa norweskiego. 

 • §7.
  Rozwiązanie Szkoły

  1. Aktu rozwiązania Szkoły może dokonać organ założycielski.
  2. Majątek Szkoły zostanie przekazany wybranej placówce, która prowadzi działalność szkolną na rzecz kultywowania polskości.

 • §8.
  Zmiany w Statucie

  1. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane przez Dyrektora Szkoły, po uprzedniej konsultacji z organami Szkoły, a ostatecznie zatwierdzone przez Zarząd Szkoły.
  2. Dzień przyjęcia uchwały Zarządu jest jednocześnie dniem obowiązywania statutu, chyba, że uchwała stanowi inaczej.